Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

FRENCH-REST spol. s r.o.

IČ: 256 53 491, DIČ: CZ25653491

se sídlem Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 4

zapsaná v OR  u MS v Praze, odd.C, vl. 58357

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.francouzskarestaurace.cz

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FRENCH-REST, spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 4, IČ: 25653491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 58357 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.francouzskarestaurace.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

1.4.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.        Kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami obsahující též práva z vadného plnění zaškrtnutím příslušného políčka při objednání zboží na webové stránce. Obchodní podmínky lze stáhnout v tisknutelné formě zde a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně prodávajícího.

2.        Prohlášení o ochraně osobních údajů a dat

2.1.        Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních bankovních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré klientské informace jsou chráněny bankovním tajemstvím a související s povinností mlčenlivosti provozovatele.

2.2.        Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z  databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli provozovny.

3.        Vymezení pojmů

3.1.        Voucher (dárkový certifikát) – poukázka na nákup zboží/služeb Prodávajícího opatřený unikátním kódem, který opravňuje svého držitele k nákupu stanoveného zboží/služby za hodnotu voucheru, v období jeho platnosti a místě, jenž je uvedené na voucheru. Podmínky užití voucheru jsou dopředu stanoveny Prodávajícím na internetových stránkách www.francouzskarestaurace.cz a na voucheru. Kupující se koupí voucheru zavazuje tyto podmínky dodržovat. Prodávající v případě nákupu zboží/služeb voucherem poskytuje Kupujícímu slevu oproti obvyklé ceně zboží/služeb v takovém rozsahu, aby odpovídala ceně voucheru. Voucher slouží pouze na nákup vymezeného zboží/služby Prodávajícího, nelze jej měnit za peníze, nevyčerpaná hodnota se nevrací, nelze jej užít k placení jiného zboží/služby Prodávajícího, včetně spropitného, balících a přepravních služeb, není – li u konkrétního voucheru dohodnuto jinak.

3.2.        Provozovna prodávajícího – Francouzská restaurace Art Nouveau v Obecním domě v Praze, náměstí Republiky 5, Praha 1, 110 00

3.3.        Poskytovatel zboží a služeb - FRENCH-REST, spol. s r.o., se sídlem Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 4, IČ: 25653491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 58357.

4.        Podmínky použití voucheru

4.1.        Podmínky užití voucheru jsou uvedeny přímo na stránkách a na obdrženém voucheru; zákazník se zavazuje zakoupením k jejich dodržení. Za doručení voucheru se považuje doručení emailu zákazníkovi s originálně vygenerovaným kódem.

4.2.        Po vypršení platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení vynaložených finančních prostředků. Závazek Prodávajícího po uplynutí doby platnosti voucheru zaniká a nabídku nelze uskutečnit. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu, odcizení, poškození, nebo zničení voucheru.

5.        platba zboží

5.1.        Kupní cena voucheru na zboží/služby je specifikována u nabídky konkrétního voucheru. Cena se vždy uvádí již včetně DPH. Kupující si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba provedena.

5.2.        Platba se provádí prostřednictvím:

  • V hotovosti v provozovně prodávajícího (viz bod 3.2.)
  • Platební karty on–line;  v rámci provádění objednávky zadá Kupující platební údaje do platební brány, která se zobrazí na konci platebního procesu.
    • Při použití této platby bude voucher doručen do 24 hodin na  email kupujícího, nebo bude předán České poště k doručení.
  • Bezhotovostním převodem; Kupujícímu bude pro dokončení platby doručena faktura s platebními údaji, na jejímž základě Kupující převede platbu na bankovní účet Prodávajícího.
    • Při výběru této metody platby bude voucher doručen Kupujícímu do 5 dnů od obdržení platby na účet Prodávajícího. Pro rychlé získání voucheru proto doporučujeme použití platby prostřednictvím Platební karty.

5.3.        V případě, že nebude Kupujícímu doručen příslušný webový odkaz pro stažení voucheru ve stanovené lhůtě kontaktuje Kupující Prodávajícího na tel.čísle +420 222 002 770 za účelem sjednání nápravy.

5.4.        Předmětem prodeje a nákupu prostřednictvím www.francouzskarestaurace.cz je pouze voucher na poskytnutí zboží/služby, nikoliv samotné zboží/služby. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé s užíváním zboží/služeb zakoupené prostřednictvím voucheru. Poskytovatel zboží/služeb plně odpovídá za vady zboží/služeb a škody vzniklé v souvislosti s užíváním zboží/služeb zakoupené prostřednictvím voucheru.

5.5.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.2. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.6.        V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem  do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.7.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.8.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.9.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.10.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.        Internetová objednávka

6.1.        Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem prodávajícího.

6.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

6.4.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6.5.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.6.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

6.7.        Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

7.        odstoupení od kupní smlouvy

7.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícíhoinfo@franouzskarestaurace.cz. Vzor odstoupení od smlouvy – ZDE.

7.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6.        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.7.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.        přeprava a dodání zboží

8.1.        Objednané zboží se doručuje

8.1.1.      Elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícícho ZDARMA

8.1.2.      Prostřednictvím služeb České pošty na adresu kupujícího za jednorázový poplatek 30,- Kč.

8.2.        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.4.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

9.        Práva z Vadného plnění

9.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1.      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2.      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3.      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5.      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3.        Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.    další práva a povinnosti smluvních stran

10.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@francouzskarestaurace.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.    Závěrečná ustanovení

12.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování FRENCH-REST, spol. s r.o., Francouzská restaurace,  nám. Republiky 5, Praha 1, 110 00; adresa elektronické pošty info@francouzskarestaurace.cz a telefon +420 222 002 770.

 

V Praze dne 1.7.2016.                                                                                                     

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

FRENCH-REST spol. s r. o.

Na Pankráci 15/1684

140 00  Praha 4

IČO 25653491

DIČ CZ25653491

E-mail: info@francouzskarestaurace.cz

Doručovací adresa: Francouzská restaurace Art Nouveau, náměstí Republiky 5, Praha 1, 110 00

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží, číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

 

 Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Číslo účtu pro vráceni platby:

 

 

 

___________________________

Místo a datum

 

 

____________________________

Podpis spotřebitele

(pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

                               


visual