Podmínky

Podmínky


Pravidla marketingové akce

„Tipovací soutěž pro hosty Francouzské restaurace Art Nouveau

 se zakoupeným menu Grand restaurant festivalu“

 

Pořadatel a organizátor soutěže:

FRENCH-REST spol. s r.o.

IČ: 256 53 491, DIČ: CZ25653491

se sídlem Na Pankráci 1684/15, 140 00 Praha 4

zapsaná v OR  u MS v Praze, odd.C, vl. 58357

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Účelem je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce – „Tipovací soutěž pro hosty Francouzské restaurace Art Nouveau se zakoupeným menu Grand restaurant festivalu“ (dále jen „tipovací soutěž“). Tímto dokumentem jsou závazně upravena pravidla tipovací soutěže a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

2. PRAVIDLA TIPOVACÍ SOUTĚŽE

2.1.        Tipovací soutěže se mohou zúčastnit všichni hosté Francouzské restaurace Art Nouveau se zakoupeným degustačním menu Grand restaurant festivalu (dále jen „GRF“), kteří splní stanovené podmínky pro účast v tipovací soutěži (dále jen „soutěžící“).

2.2.        Tipovací soutěž probíhá v termínu od 15.1.2020 12:00 hod. do 1.3.2020 23:59 hod.,

na webové stránce www.francouzskarestaurace.cz/grf/ 

Soutěžící se přihlásí tak, že vyplní svůj email, jméno, příjmení, datum návštěvy restaurace

a uvede svůj soutěžní tip na otázku:

KOLIK GRAMŮ DUBENECKÉHO PERNÍKU BYLO POUŽITO NA CELKOVOU PŘÍPRAVU DEZERTŮ V RÁMCI GRAND RESTAURANT FESTIVALU 2020? V LETOŠNÍM ROCE JSME SPOTŘEBOVALI CELKEM 13 750 G PERNÍKU. 

Takto řádně a úplně vyplněný formulář soutěžící odešle.

2.3.        Každý soutěžící může poslat pouze jeden tip. V případě rezervace GRF menu pro více osob lze odeslat počet tipů odpovídající počtu osob rezervace. Každý tip musí být odeslán se jménem a e-mailem dané osoby.

2.4.         Z účasti v tipovací soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele.

2.5.        Přihlášením do tipovací soutěže se hosté stávají soutěžícími.

3. VÝHERCI

3.1.        Výhru v tipovací soutěži získají tři nejpřesněji tipující soutěžící. V případě dvou nebo vícero shodných soutěžních tipů rozhoduje datum a čas odeslání, tj. upřednostňuje se dříve odeslaný soutěžní tip.

4. VÝHRY V TIPOVACÍ SOUTĚŽI

4.1.        1. místo – PAN MARTIN KRAJČÍR - Dárkový voucher pro 2 osoby na Moser chefs menu do Francouzské restaurace Art Nouveau a vstupenky na koncert do Obecního domu.

4.2.        2. místo – PAN PETR ROŽEK - Dárkový voucher pro 2 osoby na nedělní Brunch do Francouzské restaurace Art Nouveau a vstupenky na koncert do Obecního domu.

4.3.        3. místo – PANÍ ZUZANA SUCHÁ BALOGH - Dárkový voucher pro 2 osoby na koktejl dle vlastního výběru do Amerického baru v hodnotě 1 000 Kč a vstupenky na koncert do Obecního domu.

4.4.        Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za jinou výhru.

4.5.        Dárkové vouchery mají platnost do 23.12.2020.

 

5. VYHODNOCENÍ TIPOVACÍ SOUTĚŽE

5.1.        Vyhodnocení splnění podmínek tipovací soutěže proběhne nejpozději do 15 dnů po ukončení tipovací soutěže, tj. do 16. 3. 2020. Správný tip bude uveden po vyhodnocení tipovací soutěže, nejpozději do 18. 3. 2020 na www.francouzskarestaurace.cz/grf/ a na www.facebook.com/FrancouzskaRestauraceArtNouveau.

5.2.        Výherci tipovací soutěže budou informováni pořadatelem elektronicky formou emailu na kontaktní email uvedený ve formuláři, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 19. 3. 2020.

5.3.        Výhry budou soutěžícím předány do 31.3.20208 přednostně osobně ve Francouzské restauraci Art Nouveau v Obecním domě v Praze. Výjimečně, na žádost výherce, bude výhra zaslána na email soutěžícího. V případě, že předání výhry soutěžícímu nebude možné z důvodů na straně soutěžícího nejpozději do 15.4.2020, anebo odmítne-li soutěžící výhru převzít, ztrácí tak na výhru nárok.

6. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

6.1.        Osobní údaje jsou pořadatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré informace o soutěžících jsou chráněny obchodním tajemstvím a souvisejí s povinností mlčenlivosti pořadatele.

6.2.        Informace o soutěžících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.

6.3.        Soutěžící odesláním soutěžního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti FRENCH-REST, spol. s r.o., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje budou na základě písemné žádosti soutěžícího vymazána z databáze. Osobní údaje soutěžících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje soutěžících pořadatel nepředává žádné další osobě.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.        Pořadatel tipovací soutěže neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním výhry. Pořadatel má právo změnit dobu trvání tipovací soutěže, tj. zejména tipovací soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel. Tato pravidla jsou veřejně přístupná na internetových stránkách www.francouzskarestaurace.cz/grf/podminky/, přičemž platí, že případná změna je účinná od okamžiku jejího uveřejnění na těchto internetových stránkách.

 

V Praze dne 15.1.2020.                                                                                             

 


visual